KATRINEHOLM

Tävlingsförslag AGORA / Motto: Nya möten

Med AGORA föreslås det att ge tillbaka marknadsplatsen till invånarna i Katrineholm. Att genom ett landmärke och marknad skapa en identitet till Stortorget som speglar både platsens historia och visar på stadens möjligheter för framtiden. Likt föreslaget för Stortorget vill vi introducera en marknadsplats för att skapa mer liv och rörelser på torget. Istället för att bryta upp torget med mindre byggnadsvolymer vill vi hålla torget öppet och ta vara på dess skala. Vi anser att flyttandet av paviljongen till den östra delen av torget skapar en barriär och hindrar naturliga rörelsemönster mot tunneln, järnvägsstationen och Köpmansgatan. Med AGORA föreslås det att istället integrera marknadsplatsen med byggnaden och därigenom skapa en öppen och social plats som vänder upp mot tunneln, ’Framtiden’ och torgets sydöstra del. Nya trappor ner mot den östra sidan och tunneln introduceras som en förlängning av torget och entréplan i marknadsdelen hålls öppen så att både siktlinjer och rörelsemönster behålls mellan marknad, torg, buss- och järnvägsstation. Förutom en marknadsplats kan rummet innanför marknadstaket användas för konserter, filmvisning, publika möten etc. Byggnadsvolymer med flexibla program planeras för de högre våningsplanen – möjligheter för t.ex. gemenskapsrum för boende och invånare, mötesrum för kommunen, gallerier eller studios. Bostäderna kopplas samman med marknaden för att skapa liv och rörelse. Att från köksfönstret kunna se ner på marknadens liv och rörelse är charmerande tanke. Med sin vinklade södra fasad och avfasade östra marknadssektion formas torget och rumslighet skapas på byggnadens olika sidor. Byggnadsvolymen, med sin avfasning och öppna markplan, bevarar viktiga siktlinjer från torgets södra delar mot Järnvägsstationen samt från Köpmansgatan ner mot Godsmagasinet. Ett transparent marknadsplan med öppningar i mitten och genom marknaden möjliggör naturliga rörelsemönster genom byggnaden. Med omsorg till detaljer och ett nytt landmärke i Katrineholms tak siluett kopplar den samman med karaktäristiska drag för byggnaderna runt torget och Katrineholm. Lägenhetstyperna är fördelade mellan i huvuddel tvåor och treor, på tredje våningen planeras etagelägenheter upp till takvåningen. Med en variation i boendeformer skapas möjligheter för bostäder för olika behov och livssituationer. Lägenheterna förses med exteriöra korridorer längs med norra sidan. Vinklarna längsmed norra fasaden bryter ljudvågor och minskar påverkan av buller från järnvägsområdet. De små vinklarna ger möjligheter för Varje lägenhet förses med stora fönster och balkong i syd-sydväst läge ut mot Stortorget. Likt den antika Agoran skapas med AGORA en plats för möten. Möten mellan invånare och besökare, marknad och bostäder, landmärke och torgliv.

Type:  Public

Collaboration: Hanna Johansson, Hali Larsen

Location: Katrineholm / Sweden

Year: 2014 24012015_Main_flat_cut_smallStepsElevation_01Elevations_02Diagrams allPlans_01Plans_02Perspective west